Pravidlá - Rules - Regeln = Afrodity.sk | Najväčší slovenský erotický portál - Afrodity.sk

Pravidlá - Rules - Regeln = Afrodity.sk

SK - Pravidlá a podmienky vstupu na portál Afrodity.sk:

 1. Vstupom na portál Afrodity.sk prehlasujem, že mám viac ako 18 rokov.
 2. V prípade, že sa na portál pripájam zo zahraničia, prehlasujem, že spĺňam podmienky plnoletosti v štáte, v ktorom sa nachádzam.
 3. Na portál vstupujem z vlastnej vôle.
 4. Sexuálny a erotický obsah v akejkoľvek forme ma žiadnym spôsobom neuráža a bude použitý výhradne na osobnú potrebu.
 5. Nemám v úmysle umožniť akýkoľvek prístup k materiálom z nasledujúcich stránok osobám, ktoré nespľňajú aspoň jednu z vyššie uvedených podmienok.
 6. V prípade, že nespĺňam akúkoľvek z vyššie uvedených podmienok, zaväzujem sa okamžite opustiť portál Afrodity.sk.
 7. Portál mienim využívať tak, aby som neporušoval žiadne právne zákony a tiež tak, aby som nijakým spôsobom neškodil prevádzkovateľovi portálu.

Prevádzkovateľ portálu nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné občianskoprávne alebo trestnoprávne spory, ktoré by mohli vzniknúť medzi užívateľmi portálu.

Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne erotické služby a nemá nič spoločné s ich sprostredkovaním. Všetky inzeráty sú pridávané verejnosťou a za správnosť údajov zodpovedá zadávateľ inzerátu.

Stránky obsahujú eroticky zameraný textový, obrázkový a video obsah.

EN - Please read the terms and conditions below before entering the portal Afrodity.sk:

 1. I am at least 18 (or more, where required by law) years old.
 2. I desire to receive/view sexually explicit material.
 3. I am entering the following pages of my own voliton.
 4. The sexually explicit material I am viewing is for my own personal use and I will not expose the sexually explicit material to the person, who does not meet any of these conditions.
 5. The viewing and reading of sexually explicit materials does not violate the standards of my community, town, city, state or country.
 6. If I don't meet any of these terms and conditions, I will leave this page.
 7. The portal I intend to continue to use it so that I neporušoval of any legal laws and also so that I will not in any way neškodil the operator of the portal.

Administrator of the portal is not responsible for any civil or criminal litigation that might arise between users of the portal.

Administrator of the portal does not provide any erotic services and has nothing to do with their mediation. All ads are added public and for the ad accuracy is responsible the ad submitter.

The following pages contain sexually explicit material.

DE - Bitte lesen Sie die nachstehenden Bedingungen, bevor Sie das Portal Afrodity.sk eintragen:

 1. Ich bin mindestens 18 (oder mehr, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben) Jahre alt.
 2. Das sexuell eindeutiges Material, die bin Ich anzeigen ist für meinen eigenen persönlichen Gebrauch und ich werde nicht aussetzen sexuell explizite Material an die Person, die nicht erfüllt alle diese Bedingungen.
 3. Ich wünsche erhalten oder ansehen sexuell eindeutiges Material.
 4. Ich betrete den folgenden Seiten meiner eigenen Willen.
 5. Das Betrachten und Lesen von sexuell Materialien sind nicht gegen die Normen meiner Gemeinde, Stadt, Staat oder Land.
 6. Wenn ich nicht erfüllen einer von dieser Bedingungen und Konditionen, werde ich diese Seite verlassen.
 7. Das portal will ich fortfahren, es zu benutzen, so dass ich neporušoval keine rechtlichen Gesetze und auch so, dass ich nicht in irgendeiner Weise neškodil die Betreiber des Portals.

Administrator ist nicht verantwortlich für jegliche zivil oder strafrechtlichen Verfahren, die zwischen den Nutzern des Portals ergeben.

Administrator übernimmt keine erotischen Dienstleistungen an und hat nichts mit ihrer Vermittlung zu tun. Alle Anzeigen hinzugefügt von Öffentlichkeit. Für die Genauigkeit ist der Einreicher verantwortlich.

Die folgenden Seiten enthalten sexuell explizite Inhalte.