GDPR - ochrana osobných údajov | Afrodity.sk · Escort, Erotik, Sex, Amateur und porn

GDPR - ochrana osobných údajov

SK - GDPR

Používaním týchto stránok Afrodity.sk súhlasíte so spracovávaním vašich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. SR, alebo ináč, GDPR - General Data Protection Regulation. Chceme vás uistiť, že s vašimi osobnými údajmi nakladáme zodpovedne, bezpečne a predovšetkým tak, ako to určuje zákon. Na stránke Afrodity.sk sa zbierajú údaje napríklad cez cookies, na webe sú nasadené rôzne analytické nástroje, ktoré poskytujú prevádzkovateľovi záznam o tom, napríklad koľko návštevníkov chodí na stránku, aké pri tom používajú zariadenia, prehliadače, ako sa správajú, čo si prezerajú a podobne. Pri registrácii na túto stránku je potrebná mailová adresa, pri zadávaní inzerátu sa vyžaduje aj telefónne číslo a pri vystavení faktúry zákazníkovi sa vyžadujú jeho fakturačné údaje. Užívateľ tohoto portálu súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ jeho osobné údaje spracovával tak, ako určuje zákon. Používateľ alebo poskytovateľ osobných údajov, môže kedykoľvek požiadať o zmazanie svojich osobných údajov prevádzkovateľa a to napríklad zaslaním emailu na adresu info@afrodity.sk a prevádzkovateľ jeho údaje následne zmaže.

EN - GDPR

By using this Afrodity.sk site you agree to process your personal data pursuant to Act no. 18/2018 Z. z. SR, or otherwise, GDPR - General Data Protection Regulation. We want to assure you that we handle your personal data responsibly, safely and in particular as determined by the law. On Afrodity.sk, data is collected, for example, through cookies, various analytical tools are provided on the web that provide the operator with a record of how many visitors visit the site, how they use devices, browsers, how they behave, what they are viewing, and Similarly. When you sign up for this page, you need a mailing address, a phone number is required when entering an ad, and invoicing information is required for the invoice when the invoice is issued. The user of this portal agrees that the operator will process his or her personal data as defined by law. The user or the personal data provider may at any time ask for the deletion of his or her personal data, for example, by sending an email to info@afrodity.sk and the operator will subsequently delete the data.

DE - GDPR

Mit der Nutzung dieser Afrodity.sk Website stimmen Sie zu, Ihre persönlichen Daten gemäß Gesetz Nr. 18/2018 Z. z. SR, oder anders, DSGVO - Allgemeine Datenschutzverordnung. Wir möchten Ihnen versichern, dass wir mit Ihren persönlichen Daten verantwortungsbewusst, sicher und insbesondere gemäß den gesetzlichen Bestimmungen umgehen. Auf Afrodity.sk werden Daten gesammelt, zum Beispiel durch Cookies, verschiedene Analysewerkzeuge werden im Internet bereitgestellt, die dem Betreiber eine Aufzeichnung darüber geben, wie viele Besucher die Seite besuchen, wie sie Geräte, Browser, wie sie sich verhalten, was sie sehen und ähnlich. Wenn Sie sich für diese Seite anmelden, benötigen Sie eine Postanschrift, bei der Eingabe einer Anzeige ist eine Telefonnummer erforderlich, und für die Rechnung sind Rechnungsinformationen erforderlich, wenn die Rechnung ausgestellt wird. Der Nutzer dieses Portals stimmt zu, dass der Betreiber seine personenbezogenen Daten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen verarbeiten wird. Der Nutzer oder der Anbieter personenbezogener Daten kann jederzeit die Löschung seiner personenbezogenen Daten verlangen, beispielsweise indem er eine E-Mail an info@afrodity.sk sendet und der Betreiber anschließend die Daten löscht.