Cookies | Najväčší slovenský erotický portál - Afrodity.sk

Cookies

Na nasledujúcich pár riadkoch nájdete krátke vysvetlenie v troch jazykoch (slovensky, anglicky a nemecky) niečo o Cookies, na čo vlastne sú, na čo sa využívajú a na čo slúžia na stránke.

SK - Cookies na stránkach Afrodity

Čo sú cookies? Cookies sú krátke textové súbory, ktoré vytvára server tohoto webu pri prehliadaní stránky Afrodity a ukladajú sa v počítači cez váš internetový prehliadač, ktorým surfujete po stránkach Afrodít. Ak sa inokedy, v budúcnosti vrátite na stránky Afrodity.sk, internetový prehliadač odošle uložené cookies naspäť na náš server, ktorý získa informácie z vašej minulej návštevy, ktoré si uložil. Tým pádom stránka ide rýchlejšie, umožní sa vám rýchlejšie prehliadanie a načítanie našich stránok, nakoľko server nepotrebuje vytvárať všetky súbory odznova, uložené súbory použije a vytvorí si len potrebné nové súbory.

EN - Cookies on the site Afrodity

What are cookies? Cookies are short text files created by the server of this web site when browsing the site Afrodity and stored on your computer through your internet browser, which you surf the site Afrodít. If ever, in the future return to the site Afrodity.en, web browser will send the stored cookie back to our server, which gets information from your past visits that you saved. Thus the page goes faster, allowing you faster browsing and loading of our pages, since the server does not need to create all the files over, the files stored there to be used and creates a you only need the new files.

DE - Cookies auf der Website Afrodity

Was sind cookies? Cookies sind kurze Textdateien, die vom server, der diese Website wenn die Website durchsuchen Afrodity und gespeichert werden auf Ihrem computer durch Ihren internet-browser, die Sie die site surfen, Afrodít. Wenn jemals in der Zukunft zu der Website zurückkehren, Afrodity.de, web-browser sendet den gespeicherten cookie wieder zurück an unseren server, der bekommt die Informationen aus Ihrer Vergangenheit zu besuchen, die Sie gespeichert. Also die Seite geht schneller, so dass Sie schneller durchsuchen und laden Sie auf unseren Seiten, da der server nicht erstellen müssen alle Dateien über die dort gespeicherten Dateien verwendet werden und schafft eine Sie müssen nur die neuen Dateien.